Avaldus mittearestitava sissetuleku vabastamiseks

  Võlgniku nimi   
  Aadress   
  Telefon   
  E-post   
  Täiteasja nr   
 
Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
   
 
Avaldus
kontole kantava sissetuleku aresti alt vabastamiseks


Palun vabastada aresti alt minu arvelduskontole laekunud sissetuleku täitemenetluse seadustiku § 131, 132 ja 133 märgitud tingimustel ja ulatuses.

Teatan, et minu arvelduskontole 
pangas
laekub:
Toetus, hüvitis või pension     Ei  Jah
 
Sissetulek, mis on vajalik seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmiseks või alimentide maksmiseks    
Ei  Jah
Töötasu, suuruses mis ei kuulu arestimisele     Ei  Jah
 
Avaldusele lisatud dokumendid: Tööleping     Ei  Jah
Arvelduskonto väljavõte     Ei  Jah
Sünnitunnistus(ed)     Ei  Jah
 
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: täitemenetluse seadustiku § 131, 132, 133.
 
Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.

Arestimisaktis märgib kohtutäitur, et arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale, ning märgib talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa.

Kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku (täitemenetluse seadustiku §-des 131 ja 132 sätestatud piirangud). Kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ettemakstud kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku, järgides käesoleva seadustiku §-des 131 ja 132 sätestatud piiranguid. Kui võlgniku kontole kantud sissetuleku kasutamise perioodi ei ole võimalik kindlaks määrata, tagab kohtutäitur võlgnikule ühe kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku.

Kohtutäitur võib kuni avalduse lahendamiseni peatada arestitud kontolt sissenõudjatele raha ülekandmise ja vabastada konto aresti alt ulatuses, mis on vajalik võlgniku või tema pereliikme hädavajalikuks ülalpidamiseks.