Täitmisteade, täitemenetlusest

Kohtutäitur teeb Teile täitmisteatega ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Täitedokumendis on ära toodud võlgnetav summa koos kohtutäituritasudega ning viidatud võimalikule lisanduvale viivisele. Täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg on 30 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Elatisnõude puhul ei või vabatahtliku täitmise tähtaeg olla pikem kui kümme päeva. ui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast vabatahtliku täitmise tähtaja möödumist sissenõudjale kohtutäituri vahenduseta, maksab võlgnik kohtutäituri seaduse § 29 lõikes 1 nimetatud kohtutäituri tasu ja täitekulud vastavalt kohtutäituri tasu või täitekulude otsusele. Alus: kohtutäituri seadus § 32 lg 4. Nõue loetakse vabatahtliku tasumise tähtaja jooksul nõuetekohaselt tasutuks vaid juhul, kui on makstud ka täitedokumendiga ettenähtud lisanduv viivis.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik Alus: kohtutäituri seadus § 30 lg 1 ja 2.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole numbrid

AS-s SEB Pank
EE321010010146243015
EE461010010146241017
EE501010010150122012
EE321010011610228222

Raha ülekandmisel palume selgitusse kirjutada: täiteasja number 022/20__/___,võlgniku ees- ja perekonnanimi.

Kui täitemenetluse käigus selgub, et võlgnik on nõude sissenõudja ees nõuetekohaselt täitnud enne sissenõudja poolt avalduse esitamist kohtutäiturile, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu. Alus: kohtutäituri seadus § 41 lg 1.

Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast avalduse kohtutäiturile esitamist, kuid enne täitmisteate saamist, maksab võlgnik 15 eurot. Alus: kohtutäituri seadus § 41 lg 1.

Kui nõude täitmine toimus samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast täitmisteate kättetoimetamist ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu. Alus: kohtutäituri seadus § 41 lg 1.

Kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Alus: kohtutäituri seadus § 41 lg 2.

Täitmisteate kättesaamisel palun täitke kaasas olev andmete vorm ning edastage see meie e-mailile skaneerituna, tavaposti teel, tuues selle isiklikult kohale või jättes täidetud vormi kohtutäituri büroo ukse taha asuvasse postkasti. Isikuandmete vormi leiate ka meie koduleheküljelt Võlgnikule -> Blanketid ja vormid -> Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist. Andmete vormi ning dokumentide edastamine kohtutäiturile tagab, et Teile kohaldatakse korrektselt seadusega ettenähtud elatusmiinimum. Elatusmiinimumi kohaldamiseks palun edastage meile ka Teie sissetulekuid tõendavad dokumendid: kuue kuu pangakonto väljavõte (kui saadate e-maili teel, siis pdf formaadis), koopia töölepingust, koopia Töötukassa tõendist jne.

Võlgnikul on õigus täitemenetluse raames saada informatsiooni ning vajadusel taotleda aega kohtutäituri vastuvõtule. Kui Teil on esindaja, on kohtutäiturile vajalik esitada Teie esindamist tõendav volikiri.

Vaadake lisaks informatsiooni, mida leiate võlgnikule mõeldud alamjaotusest.