Vara nimekiri

Kui sissenõude pööramine võlgniku sissetulekutele, kontodele ei ole viinud sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele on kohtutäitur kohustatud tuginedes täitemenetluse seadustiku § 8  pöörama sissenõude võlgniku muule varale ja varalistele õigustele. Teie vara andmete ja varal lasuvate kohustuste kohta teada saamiseks (näiteks hüpoteegi jääk) võib kohtutäitur Teil paluda esitada vara nimekiri. Vara nimekirja esitamine aitab kohtutäituril paremini selgeks teha täitemenetluse perspektiivikust.  Võlgnikule on kasulik esitada enda vara kohta käivad andmed, sest andmete esitamine võib tuua selguse näiteks kinnisvara realiseerimise osas või mitme registervara olemasolu korral aitab otsustada, millise varaga kõigepealt tegeleda.

Vara nimekirja esitamise kohustus kohtutäituri nõudel tuleneb täitmenetluse seadustik § 60 lg 1, mis sätestab, et võlgnik on kohustatud esitama kohtutäituri nõudel oma vara, sealhulgas ka kohustuste nimekirja. Vara nimekirjast peab lisaks olemasolevale varale muu hulgas nähtuma (sama sätte lg 2):

  1. vara, mille võlgnik on viimase aasta jooksul enne täitemenetluse alustamist tasu eest võõrandanud oma lähikondsele pankrotiseaduse § 117 tähenduses;
  2. vara, mida võlgnik on viimase kahe aasta jooksul enne täitemenetluse alustamist kinkinud.

Vara, mida ei või arestida, tuleb vara nimekirjas märkida üksnes juhul, kui eeldatavalt on võimalik vara asendusarestimine (täitemenetluse seadustik § 60 lg 3). Mittearestitavateks asjadeks on: võlgniku isiklikud asjad ning maja- ja köögitarbed, riietusesemed, pesu, voodid ja muud majapidamises kasutatavad asjad, mis on hädavajalikud võlgniku võla suurust arvestavate olmevajaduste rahuldamiseks; vähemalt üks tehniline vahend, mis tagab võlgnikule Eesti Vabariigi põhiseaduse  § 44 lõikes 1 ettenähtud info saamise õiguse kasutamise; võlgnikule ja tema perele üheks kuuks vajalikud toiduained ja eluruumi kütmiseks üheks kütteperioodiks vajaminev küte või kui täitmise ajaks sellist varu ei ole ja selle muretsemine ei ole muul viisil tagatud, siis varu soetamiseks vajalik rahasumma. Mittearestitavate asjade täielik loetelu on toodud täitemenetluse seadustik § 66 lg 1.

Kui võlgnik mõjuva põhjuseta ei esita kohtutäiturile vara nimekirja või ei täida vande andmise kohustust, võib kohus vara nimekirja esitamiseks või vande andmiseks kohustatud isiku suhtes kohaldada kohtusse sundtoomist ja vajaduse korral aresti. Võlgnikku võib aresti määrata kuni 30 päevaks. Alus: täitemenetluse seadustik § 62 lg 1 ja lg 4.

Võlgnik on kohustatud kohtutäiturile andma oma vara kohta teavet, mida kohtutäitur seoses täitemenetlusega vajab. Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on võlgniku suhtes varalisi kohustusi. Teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal ja endisel töötajal, kelle töösuhe on lõppenud viimase aasta jooksul enne täitemenetluse alustamist. Alus: täitemenetluse seadustik § 59.

Koostööks kohtutäituriga saate enne kui Teile esitatakse vara nimekirja esitamise nõue saata meile ise enda kohta käivate andmetega vara nimekirja. Vara nimekirja vormi leiad Võlgnikule -> Vormid -> Vara nimekiri. Vara nimekirja saate saata meile e-maili teel, tavapostiga või ise kohale tuues või jättes selle kohtutäituri büroo ukse taga asuvasse postkasti.