Pangakonto arest

Täitemenetluse seadustiku § 115 lg 1 järgi võib kohtutäitur pöörata sissenõude võlgniku kontole. Välja arvatud "Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse" alusel avatud kontole ettevõtlustulu maksu katteks broneeritud summa. Krediidiasutus väljastab kohtutäiturile infot konto olemasolu või selle puudumise kohta. Juhul, kui Teie sissetulek laekub osaliselt või täielikult ühele arvelduskontole, on vajalik seda tõendada. Kui Te ei ole kohtutäiturit teavitanud enda sissetulekute laekumisest ühele arvelduskontole ning ei ole andnud teada millist panka Te kasutate, siis kontod arestitakse kõikides pankades arestimisakti alusel selles näidatud ulatuses. Kontol olev raha kantakse vastavalt arestimisaktile arestitud ulatuses üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui täitedokumendiks on muu kui lapsele kohtumenetluse ajal elatise maksmise nõude kohta tehtud hagi tagamise määrus. Kui arestimise hetkel ei ole võlgniku kontol arestimisaktis näidatud ulatuses raha, loetakse puudujäävas osas arestituks ka pärast arestimise hetke kontole laekuvad summad. Pärast arestimise hetke kontole laekuvad summad kantakse üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole kuni arestimisakti täitmiseni. Alus: täitemenetluse seadustik § 115 lg 2.

Kui kohtutäiturile pole esitatud sissetulekust teatamise vormi, kus on teada antud ja tõendatud sissetulekute laekumine arvelduskontole, siis võib kohtutäitur eeldada, et võlgnik saab sissetuleku sularahana ning vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel kuuluvad arestimisele kõik rahalised vahendid võlgniku pangakontodel. Kohtutäitur ei saa arvestada arestimisele mittekuuluva miinimumiga, kui ei ole teada, mis allikatest moodustub kogu Teie sissetulek. Ei saa välistada, et saate sissetulekut ka sularahas.

Kohtutäitur võimaldab Teile seadusega ette nähtud elatusmiinimumi kui Teie sissetulek laekub Teie enda arvelduskontole. Selleks, et täitur saaks Teile kohaldada mittearestitava miinimumi peate tõendama, et Teile laekuvad kontole mittearestitavad sissetulekud. Täitemenetluse seadustiku § 132 kohaselt, sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti palga alammäärast. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Sissetulekud on loetletud täitemenetluse seadustik § 131-es (töötasu, toetused, pension). Kui Te töötasu ei saa, siis jäetakse Teile miinimum mittearestitavate sissetulekute ulatuses (pension, toetus).

Kui Teil on tulevikus laekumas sissetulekud, mida arestida ei tohi (täitemenetluse seadustik § 131 toetused, töötasu, hüvitis, pension), siis tuleb sellest teada anda ning esitada selle kohta ka vastavad tõendid. Kui Teil on võimalik enne summa laekumist saada asutusest tõend laekuva summa suuruse kohta (tööle asumisel töölepingu koopia), siis saab muudatuse teha enne laekumist, kui ei, siis tuleks oodata kuna laekub kontole ning siis esitada konto väljavõte ja vajadusel taotleda raha tagasi.  Raha saab tagasi taotleda, kui avaldus on esitatud 3 tööpäeva jooksul alates arestimisest. Raha tagasi taotlemise vormi leiate klikkides siia (Võlgnikud - Vormid - Avaldus mittearestitava summa tagastamiseks).

Kui Te ei ole kohtutäiturit teavitanud oma sissetulekute laekumisest arvelduskontole, millises pangas Te kontot kasutate ning millised sissetulekud Teil on, võib juhtuda nii, et Teile laekuvad mittearestimisele kuuluvad summad arestitakse. Kui arestimine on toimunud, palun edastage koheselt, kuid mitte hiljem kui kolm päeva peale kontole kantava sissetuleku arestimist, avaldus mittearestitava miinimumi tagastamiseks. Avalduse vormi leiate Võlgnikud - Vormid - Avaldus mittearestitava miinimumi tagastamiseks. Avalduse saate esitada e-maili, tavaposti teel või tuues ise kohale. Mittearestitava miinimumi tagastamise avalduse juurde esitage palun kontoväljavõte millest nähtub Teie sissetuleku päritolu. Kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekub raha arestina ning raha päritolu ei ole tuvastatav. Seaduse kohaselt kannab kohtutäitur arestiga laekunud raha üle sissenõudjale kümne tööpäeva jooksul kuid mitte enne kolme tööpäeva möödumist võlgnikule arestimisakti edastamisest. Alus: täitemenetluse seadustik § 43 lg 1 ja lg 11.