Pensionist kinnipidamine

Täitemenetluse seadustik § 131 lg 1 p 10 sätestab, et sissetulekuks, millele ei saa sissenõuet pöörata on riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses.
 
Riigikohtu on teinud 7. juunil 2007 määruse asjas nr 3-2-1-68-07, kus punktis 13 on selgitatud sissenõude pööramist võlgniku pensionile ning milline on mittearestitav sissetuleku osa:
"Riiklikust pensionist kinnipidamist reguleerib riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 47, mille lõike 1 punkti 1 järgi võib riiklikust pensionist teha kinnipidamisi täitemenetluse seadustiku alusel täitmisele kuuluva lahendi alusel. Riiklikust pensionist kinnipeetav osa arvutatakse RPKS § 47 lg 2 kohaselt pensionärile maksmiseks ettenähtud pensionist, lähtudes riikliku pensioni üldsummast. Tulenevalt sama paragrahvi 3 lõikest võib täitemenetluse seadustiku alusel täidetavate lahendite alusel kinni pidada kuni 50% riiklikust pensionist, kui pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50% rahvapensioni määrast. Seega sätestab riikliku pensionikindlustuse seadus riiklikust pensionist kinnipidamise maksimaalmäära. Lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada täitemenetluse seadustiku § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks (sh riiklikust pensionist kinnipidamiseks) kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud (pensioni alles jääv osa jt sissetulekud kokku) vastavad täitemenetluse seadustik § 132 lõikes 1 toodud alammäärale."
 
Riikliku pensioni saaval võlgnikul on võimalik teha kohtutäiturile avaldus, et Pensioniamet peaks kinni igakuiselt tema pensionist summa, mida võlgnik on võimeline võlgnevuse katteks maksma. Avalduse võib ise koostada või kasutada selleks olemasolevat maksegraafiku avalduse vormi (Võlgnik -> Vormid -> Maksegraafiku avaldus). Avalduse palume edastada kas e-mailiga saates, tavaposti teel või ise kohale tuues. Eeltoodud avalduse esitamine tagab Teile, et kinnipidamisi teostatakse korrektselt ja igakuiselt ning võlgnevus väheneb.